ثبت نام و پرداخت مبلغ کنتور هوشمند آب

لطفا برای پرداخت مبلغ کنتور هوشمند آب از این درگاه استفاده کنید 

درگاه معتبر وزارت نیرو 

لطفا به لینک زیر وارد شوید و مبلغ مورد توافق با نماینده شرکت را وارد کرده و پرداخت کنید. درگاه دارای مجوز و نماد اعتماد می باشد.رسید بعد از پرداخت را به نماینده ارسال کنید.—>

درگاه پرداخت هزینه کنتور هوشمند آب <<